รศ.มาลิณี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมทิศลักษณ์ อ่านคำถวายราชสดุดีในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมต่างๆ ของงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีนี้ อาทิ การแข่งขันสาระการเรียนรู้ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ค่ายอบรมทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆ จะเริ่มจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ http://science.bru.ac.th/science-week-63/

ความคิดเห็น