นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ ร่วมกับโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 1-2

ความคิดเห็น