วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้เข้าร่วมอบรม “การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบ” ด้วยโปรแกรม  excel และ การหาค่าความยากง่าย ด้วยโปรแกรมทางสถิติ ณ ห้องประชุมชั้น2 ตึก19 คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น