สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ  คณะกรรมการ (คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) กำกับ ติดตามและประเมินผลฯ (E-PLC) นำโดย รศ.ดร.ทยาตา รัตนภิญโญวานิช ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจินดา ดร.วรรณภา สมตา ดร.อดิศร ก้อนคำ และ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2563 ณ สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” และ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพมุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างประสบการณ์การ บูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสู่การฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้แก่นิสิต นักศึกษาครู โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นต้นแบบ

ความคิดเห็น