นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 – 4 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจภายพืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ความคิดเห็น