• นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 1 ร่วมกับผู้ถูกจ้างงาน  ณ ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองตาด จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายโครงงานนักศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2563 โดยผู้จ้างงานเลือกทำการตลาดออนไลน์ส่งเสริมการขายไข่เค็มใบเตยของชุมชน

ความคิดเห็น