นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ปิดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 1 ณ ชุมชนบ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการกับการเรียนการสอนรายโครงงานนักศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2563

ความคิดเห็น