18 ส.ค. 2563 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลางอาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น