วันที่10-12มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   รุ่นที่1-3 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคาร15

ความคิดเห็น