นายโยธิน จ่าแท่นทะรังค์ ได้เข้าร่วมโครงการ  การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดบุรีรัมย์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการวิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นมหาวิทยาลัย   พี่เลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบของโครงการบริการวิชาการในโรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและบุคลาการครูในสาขาวิชาต่าง ๆ จากที่มาและความสำคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำรูปแบบ/เทคนิคการสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติการสอนในห้องเรียน และเป็นการเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริฯ ให้เกิดขึ้นกับครู นักเรียน ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จำนาวน 24 เรื่อง 12 สาขา ซึ่งได้รับผิดชอบผลิตสื่อวิดิทัศน์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  คลิกรูป วีดิโอ โครงการ (1)

 

ความคิดเห็น