จากงานวิจัยข้าวหอมมะลิภูเขาไฟบุรีรัมย์ ได้รับการประกาศโฆษณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ที่มีเฉพาะบุรีรัมย์เท่านั้น

ความคิดเห็น