โครงการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

 

ความคิดเห็น