วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร 2564  ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคาร 19 สิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น