1 กันยายน 2563 แจ้งนักศึกษาในสาขาวิชาจำนวน 6 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จัดส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้กองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 3 กันยายน 2563

ความคิดเห็น