โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ที่มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามในชีวิตประจำวัน รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ วันสำคัญทางศาสนา ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๔๐๒๐๔ อาคาร ๒๔ คณะวิทยาการจัดการ

ความคิดเห็น