คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00- 17.00 น. ห้องประชุม 240203 ชั้น 2
อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้คณาจารย์ได้เตรียมความพร้อมก่อนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น