เมื่อวันที่ 27-28 ได้เข้าอบรมออนไลน์ พร้อมทั้งสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร ตามบทเรียนเเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิตอล” จัดอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน)

กดดูรายละเอียดไฟล์แนบ 003-ใบประกาศ อบรม

 

ความคิดเห็น