30 กันยายน 2563 รับประกาศนียบัตรการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวัง ในมิติวัฒนธรรม จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ความคิดเห็น