ร่วมนำเสนองานวิจัย ในงาน Thailand research expo 2020 หัวข้อ “การจัดการวัฒนธรรมอาหารเพื่อการกระจายผลประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ของชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์” ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563

        

ความคิดเห็น