21 กรกฎาคม 2563 ประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 24

ความคิดเห็น