ผู้วิจัย

สุวรรณา จันคนา มณฑาทิพย์ กาดรัมย์ ศรีสุวรรณ แสงกล้า

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบย่านาง โดยนำใบย่านางมาสกัดร้อนด้วยเครื่องสกัดซอกเลต (soxhlet extraction) ตัวทำละลายที่ใช้คือ เฮกเซน (hexane) ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) เอทิลอะซิเตท (ethyl acetate) และเอทานอล (ethanol) ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตท และสารสกัดหยาบเอทานอล โดยมีเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบต่อน้ำหนักพืชแห้งคือ 3.12, 1.32, 3.71 และ 13.12% ตามลำดับ นำสารสกัดหยาบทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม (MCF7-breast cancer) ใช้วิธี Resazurin Microplate Assay (REMA) พบว่าสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 31.36 mg/ml การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงคุณภาพวิเคราะห์ใช้วิธี TLC (Thin Layer Chromatography) และการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณวิเคราะห์ใช้วิธี DPPH radical scavenging assay พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 4.55 µg/ml ในขณะที่ค่า IC50 ของสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน คือ วิตามินซี มีค่าเท่ากับ 2.61 µg/ml

ความคิดเห็น