วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ จัดกิจกรรมเสริมเพื่อฝึกการทำการ์ตูนเอนิเมชั่นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบการนำเสนอรายงานในการเรียนวิชาต่างๆ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประกอบอาชีพในอนาคต

ความคิดเห็น