การตอบรับการเผยแพร่บทความเพื่อตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 ในเรื่อง “New Normal ธุรกิจโรงแรม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 ประเทศไทย” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ความคิดเห็น