15 มิถุนายน 2563 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่  แบบออนไลน์

 

ความคิดเห็น