25  มิถุนายน  2563 ให้ความรู้ เรื่องการออกกำลังในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์

 

ความคิดเห็น