28 สิงหาคม  2563   สาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร  จ. สุรินทร์

 

ความคิดเห็น