28  กรกฎาคม 2563  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น