เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 สาขาวิชาสังคมศึกษาได้พานักศึกษาที่เรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ศึกษาดูงานโดยมี

กิจกรรมภาคสนามรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย นศ.ปี1 (ลพบุรี อยุธยา)
ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร อ.ไชยวัฒน์ วรเชฐวราวัตร อาจารย์พิเศษ มรภ.พระนครศรีอยุธยา และยังนักวิ่งการกุศลคนแรกที่วิ่งจาก เบตง-แม่สาย เมื่อปี 2529

ความคิดเห็น