กิจกรรมการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  เป็นการเก็บขยะและกวาดและถูพื้น รวมทั้งจัดเก็บเอกสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และเป็นที่น่าชื่นชมแก่การเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข

วัตถุประสงค์หลัก

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข และรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการให้ห้องปฏิบัติการ
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎและข้อบังคับ เงื่อนไขต่างๆ ในการใช้ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความสะอาด และการใช้ของร่วมกับผู้อื่น

รายละเอียดบริเวณ                                                                                                                                                             

 1. ห้อง 501 เป็นห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
 2.  ห้อง 506และ 507  ห้องปฏิบัติการทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 3.  ห้อง 401 ห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา

ผลที่เกิดจากการทำงานที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำความสะอาด ทำให้เกิดความสะอาด ไม่เกิดความรำคาญสายตาผู้ที่ใช้ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข
 2. งานช่วยเหลือ ช่วยกำจัดความทุกข์ของคนอื่น และทำให้มีความสุขขึ้นมาแทน
 3. นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการทำงาน
 4. ได้รู้ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนและสามารถแนะนำผู้อื่นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการได้
 5. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ และรู้วิธีการขอใช้อุปกรณ์จากอาจารย์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข
 6. เรียนรู้ว่าเพื่อนของนักศึกษาเองมีจิตอาสาและทักษะการจัดการตัวเองและมากน้อยเพียงใด
 7. ได้ประสบการณ์ในการทำความสะอาดในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 02 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ความคิดเห็น