นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ีร่วมคัดกรองโควิดในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและโดมอเนกประสงค์ (BRU DOME) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในในสถาบัน

รายละเอียดภายในงานประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร(องค์จำลอง) ออกจากที่ประดิษฐาน พิธีเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษา ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ขบวนเครื่องสูงและขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร นักศึกษาใหม่ทำความเคารพและลอดซุ้มตราพระราชลัญจกร พิธีกล่าวถวายราชสดุดี พิธีมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ ประกอบไปด้วย รอบที่ 1 คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 3 คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีการเกษตร และรอบที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนักศึกษาวิชาทหาร ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสง่างาม สมภาคภูมิ

ความคิดเห็น