วันนี้ (29 สิงหาคม 2563) เดินทางพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการเข้าค่ายอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นต้น B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ซึ่งกิจกรรมในภาคกลางคืนของวันนี้เป็นกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

 

ความคิดเห็น