วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอาจารย์นิเทศก์ในการประชุม PLC ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ซึ่งเป็นครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นบรรจุแต่งตั้งประจำปี 2562 จำนวน 21 คน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีครู จำนวน 3 คนที่ได้เป็นอาจารย์ทอเทศก์นิเทศผลงาน ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูตัวอย่างเพื่อร่วมกิจกรรม PLC ในเครือข่ายครูคืนถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดมหาสารคามในโอกาสต่อไป

ประชุมออนไลน์

ภาพหลังการประชุม

ความคิดเห็น