กลุ่มวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ แก่โรงเรียนสตึก วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

ref: กลุ่มวิชาฟิสิกส์

 

ความคิดเห็น