วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ได้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับฟังการบรรยายจากนายกสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ได้แนวทางในการวางแผนดำเนินการระดับหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น