วันที่  11  สิงหาคม  2563 เข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้ชมนิทรรศการผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ “จากเส้นใยสู่ผืนผ้า” ซึ่งมีการสาธิตเลี้ยงไหม การสาวไหม การสาธิตการมัดหมี่แบบลวดลายพื้นบ้านดั้งเดิม สาธิตการย้อมผ้ามัดหมี่ด้วยสีธรรมชาติ โดยภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนบ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น