เข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  https://www.facebook.com/photo/?fbid=1169005716833045&set=pcb.649993758953080

ความคิดเห็น