วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ได้เข้าร่วมทำหน้าที่อาจารย์ประจำกลุ่ม โครงการค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วม 8 สถาบัน ซึ่งในวันนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มทั้ง 10 กลุ่ม หลังจากที่ได้ลงพื้นที่พัฒนาตามประเด็นปัญหาของชุมชนที่เลือกศึกษา

ความคิดเห็น