ในวันที่ 7 มีนาคม 20 มิถุนายน และ 25 กรกฎาคม 2563  ได้ทำหน้าที่อาจารย์นิเทศครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 บรรจุ พ.ศ. 2561 ได้ทำหน้าที่ในการแนะนำแนวทาง และการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน และการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ความคิดเห็น