โครงการการพัฒนา สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
หลักสูตรที่1 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
วิทยากร: คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ความคิดเห็น