สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัด โครงการบริการวิชาการภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV DRONE) เพื่อการสำรวจและภูมิสารสนเทศ”

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นประชาชนผู้สนใจทั่วไป ศิษย์เก่า บุคลากรด้านภูมิสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวน 30 คน

วิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้  ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV DRONE) ในการสำรวจเพื่อทำแผนที่รายละเอียดสูง แบบจำลองความสูง ตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน และตรวจวัดดัชนีพืชพรรณ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV DRONE) และฝึกการบังคับควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (UAV DRONE)  DJI Matrice 210 rtk v2 ด้วยกล้องอินฟราเรดความร้อน และ DJI Phantom 4 Mulispectral เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV DRONE)  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้  และ เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาชีพภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในการพัฒนาหลักสูตรและบูรณาการการเรียนการสอนในอนาคต

ความคิดเห็น