เข้าร่วมกิจกรรมกับพื้นที่เครือข่ายการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรและกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน 16 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกับพื้นที่เครือข่ายการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรและกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร “รวมใจชาวบุรีรัมย์ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ สำนักสงฆ์วัดว่านกเกรียน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบด้วย โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสนวน เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลสนวน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดโลกร้อน รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น