วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการวางแผนแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล
กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ “นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 หน่วยงาน และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.สุจิตรา ยางนอก อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรกระบวนการดำเนินการ

                ในการจัดโครงการครั้งนี้รับหน้าที่รับลงทะเบียน  เป็นพิธีกรในพิธีเปิด  ประสานงาน เชิญประธาน  วิทยากร  และผู้เข้าร่วมโครงการ  ดูแล และอำนวยความสะดวกให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น