นาย คชาธร วงศ์นิมิตร งานอนุรักษ์พลังงาน ได้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปี2563
โดยนักศึกษาได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานติดรณรงค์การใช้พลังงานให้รู้คุณค่า
และเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การรับส่งเอกสารตามหน่วยงานต่างของมหาวิทยาลัย
การปรับตัว การปฏิติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การตรงต่อเวลา เพื่อนำไปปรับใช้ในการฝึกงานในอนาคต

ความคิดเห็น