วันที่ 25 มิถุนายน 2563  งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง “การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ มีความรู้ ความความเข้าใจ และทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และดึงดูดความสนใจผู้รับข่าวสาร และเพื่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ซึ่งเนื้อหาของการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro วิทยากรโดย อาจารย์วิทวัส สหวงษ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยวิทยากรโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ

โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับหน้าที่พิธีกร  และเป็นผู้ประสานเชิญวิทยากร  ประธานในพิธีเปิด และผู้เข้าร่วมโครงการ  ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ความคิดเห็น