อาจารย์จุฑามาศ  พรหมทองจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 22- 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียน 250501 และศูนย์วิทยบริการ  ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม 1) เรื่องการเรียนการสอนของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2) เรื่องบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 3) เรื่องความรู้พื้นฐานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ความคิดเห็น