อาจารย์จุฑามาศ   พรหมทองนำนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 ออกบริการวิชาการจัดห้องสมุดศูนย์ทรัพยากรเรียนรู้ทางภาษา เมื่อวันที่ 29 -30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

ความคิดเห็น