ร่วมปลูกป่าในงานโครงการสานพลังชุมชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2563

ความคิดเห็น