• เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินภาพถ่าย เข้าประกวดในโครงการ “สถานที่อันทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในบุรีรัมย์” จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

.     

 

ความคิดเห็น