สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฦิบัติการ อากาศยานไร้คนขับ แก่ ประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า และนักศึกษา วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารนวัตปัญญา

 

ความคิดเห็น