25 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศ และทำสัญญากับประชาชน ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid19 (ระยะที่ 2)

ความคิดเห็น